Kontakt

Suldal Økonomi
og Rådgiving AS
Verven 1
Postboks 54
4239 SAND
Tel. 52 79 05 30
post@suldalokonomi.no

Opningstid 09:00 - 14:30

 

Din samtalepartner ved etablering, drift, endring og avvikling

I vår visjon seier me at vårt arbeid skal bygga på kompetanse, tillit og omsorg for kunden. Me vil gjerne vera til nytte for våre kunder i alle fasar til verksemda, heilt frå forretningsidè til evt.avvikling eller salg av verksemda. Kom gjerne til oss når du har planar om å starta eiga verksemd, endring av eigarform, omlegging av drifta, søknader eller om det er andre forhold der me vera til nytte for deg.

Vår erfaring kan kanskje gjera at du unngår å gjera feil som andre har gjort før deg.
 
Rådgivingstenester me utfører:
 
* Etablering av alle selskapsformer
* Stifting av aksjeselskap med alle dokumenter
* Hjelp ved fisjon, fusjon eller omdanning av selskap
* Utarbeiding av drifts- og finansieringsplan
* Hjelp til søknad om støtte til investering o.l.
* Hjelp ved arbeid for å skaffa finansiering
* Hjelp ved skatte- og avgiftssaker
* Økonomisk analyse av di verksemd med nøkkeltal
* Budsjettering
* Verdivurdering av gardsbruk
* Eigarskifte
* Hjelp ved utarbeiding av avtalar
* Hjelp ved avvikling, gjeldsforhandlingar og refinansiering
* Andre oppgåver knytta til økonomien i di verksemd